دسته بندی نشده

چاپ دو مقاله تاثیر ریز ساختار و بافت بلوری بر برهمکنش سلولها و منیزیم خالص به عنوان ایمپلنت استخوانی

1403-2-29 20:26:25 +00:00

یک بار پروفسور KS Shin (سرپرست دکترای من در SNU) تمام

چاپ دو مقاله تاثیر ریز ساختار و بافت بلوری بر برهمکنش سلولها و منیزیم خالص به عنوان ایمپلنت استخوانی1403-2-29 20:26:25 +00:00
رفتن به بالا